logotype
logotype

Prusaspirā - pirā stēisan Prūsan en Pōlai

Prusaspirā ast pirā stēisan zmūnin, kawīdai identificijja si kāigi Prūsai (baltiskan Prūsan palikkei) be wisēisan zmūnin, kawīdai etsparāi nūsan etniskan gruppin en nūsamans kīnsnans kāi erlaikālai be etwijālai nūsan kultūrin. Pa nūse izpresnan kultūri ast wissibi stēisan materiāliskan be nōseilawingiskan labban, izrankītan be etwijātan pra perōnin ezze ukawūraisimans kērdans ērgi šandēinan. Tēntiskai mes ekzistīmai kāigi sklaitā etniska gruppi. En sēisnai sēn stan wīdimai prawerīngiskwan, kāi teikālai āudairans, kwēi wisāi zmūnei wīrst mazīwusis etkestun nūsas regiōnis istōrijan, erzinātun be drāugiteikātun gīwan kultūrin stesses nūsan etniskan kultūrin be etwijātun swajjans eninteressinsnans en tūlin laūkamans. Kultūriskas šlaitawīdiskwas sargasnā be drāugas identitātis teikasnā ast ainā iz swarewīngins Eurōpas Uniōnis priōritatins, kawīdans mes gāncai etsparāimai.

Pīras misiōni ast prūsiskas billas, kultūris, etnōsas gaiwinsnā.

Eraīnan lōkalin gaddingin stesses prūsiskan kultūrin lāikimai per nūse kultūriskas weldīsnas delīkan. Kwāimai maksimālai sargātun be erzinātun eraīnan kultūris aspektan, beggi stan ast grunts, kāi zēidlai šlaitawīdiskan wālstispilīnibin perōnin. Kultūriska regiōnas unikālibi turri swajjans appuns en baltiskamans saknins be ast widāminan en aīnat prawestamans rittans, dialaktamans, istōrijai, kunstai be en tūlin kitēimans dēininiskas gīwatas manifestaciōnins. Kāigi Prūsan palikkei teīsinimai pastippan nūsas tāutas kultūriskan weldīsnan.

Nūse dīlasnas kakīnsli ast paplattintun waīsnan ezze Prūsas istōrijan, be dīgi etwijātun aktīwibis be kultūris āumenin en lōkalai perōnin. Stan ast swarewīngi elamēnti stesses mōdernas perōnis balancītan etwijāsnan. Stesse paggan drūktai sendraugidīlaimai sen zinānikans, kawīdai ast specializītan en šlaitawīdamans laūkans, be dīgi sen šlaitawīdans niauktimmiskwas ōrganizaciōnins.

Waisnā ezze nūsan pragūbingiskwan ast ainā iz sirdawans, kāi zēidlai walnan tēntiskwan be perejīngiskwan per lōkalin perōnin, šlāitewingi per nūsan etniskan gruppin, be en tālaišai perspektīwin per kultūriskan Eurōpas etwijāsnan.

Nūsans kakīnslins enweddimai en gīwatai pra drāugidilāsnan sen lōkalin auktimmiskwan be sen niauktimmiskwas ōrganizaciōnins, kawīdas dīlai en paligummans lāukans. Mes perlazinnimai publikaciōnins, kawīdas paplattina prūsiskan istōrijan be kultūrin, mes dīgi bandāimai lāngintun prūsiskas billas mukīnsnan. Mes draugiōrganizīmai kultūriskans audāsenins en Prūsai be šlūzimai sen meritōriskan be ōrganizisnas pagalban prei teikāsnan stēisan lōkalin prūsiskan gruppin.

2013  Prūsan Pirā - Prusaspirā. Prūsai en Pōlai